News

15th annual Blas Festival launches programme of Highland musical events

This year’s Gaelic music festival will culminate on St Andrew’s night

18th October 2019, The programme for this year’s Blas Festival has launched today and revealed an outstanding line-up of musicians from Scotland and further afield for this year’s Gaelic music festival which will take place next month in venues throughout the Highlands.

Blas, which means ‘taste’ or ‘sample’, is organised by Fèisean nan Gàidheal in partnership with The Highland Council and will take place from 22-30 November, culminating in a variety of events across the Highlands to celebrate St Andrew’s Night.  It aims to celebrate Gaelic culture and the thriving Scottish traditional music scene over 8 days of concerts, cèilidhs and workshops in venues across the Highlands and Islands.

In a programme which really does offer something for every member of the family, as well as the 20 main concerts and cèilidh, there will also be daytime cèilidhs, a series of song lectures and a special schools programme which will see some of the musicians visit locals schools for performances and workshops.
Acts at this year’s Blas, which takes place at venues from Aviemore to Barra include the Gary Innes Band, Tideline’s Robert Robertson and Ross Wilson, Iain Macfarlane and Ingrid Henderson, an outstanding piping night at Inverness Town House and neo-trad trio Project Smok. As always there will also be special performances from an overseas act. Two of Cape Breton’s finest fiddlers and step-dancers, sisters Dawn & Margie Beaton, will be entertaining audiences in Gairloch, Resolis, Ullapool and Roybridge, alongside Gaelic singing trio, Sian, and singer Kathleen MacInnes.

This year will also feature two special partnerships. Blas and Smalls Halls Festival will present shows in Kyleakin and Edinbane featuring a world-class line up of musicians including Capercaillie’s Donald Shaw, fiddler Duncan Chisholm, Granton-on-Spey multi-instrumentalist and composer Hamish Napier and BBC Young Folk Award winner, uilleann piper Jarlath Henderson. The Highland capital will host a show by electronic celtic fusion super group, Niteworks, at Ironworks, a partnership between 432 and Blas Festival.

Fast-becoming a Blas tradition, three birthdays will be celebrated in true Highland style this year with an impressive array of special musical guests. Gaelic singer, John ‘Seonaidh Beag’ Macmillan will celebrate his 80th birthday alongside Donaidh Macleod who turns 90 this year. Celebrating with the Lewis men, at An Lanntair in Stornoway, will be Gaelic singers Kathleen Macinnes and Iain Mackay, Allan Henderson, members of the Lewis Pipe Band and other special guests. Also celebrating a special 80th birthday will be Barra’s Chrissie Macdonald, or Chrissie Denny as she is commonly known, who will be joined by Mary Ann Kennedy, Allan Macdonald, Alasdair Whyte, Còisir Ghàidhlig Bharraigh and The Cèilidh King, Fergie Macdonald at Barra’s Northbay Hall.

Currently showcasing their work in Canada, Fuaran, will take to the stage to showcase the fruits of their recent work. Fuaran, a heritage initiative established by Fèisean nan Gàidheal to encourage a new generation of Gaelic speakers and singers to actively engage in the research and collection of Gaelic songs in their local area, will perform alongside tradition bearer, singer and piper, Rona Lightfoot, and Gaelic singer Margaret Stewart, who both supported the young singers with their research.

Arthur Cormack, Fèisean nan Gàidheal Chief Executive, said: “Blas Festival has become an important event in the calendar for communities across the Highlands and Islands since its inception in 2005. This year’s programme is no exception and with its outstanding cèilidhs, and concerts will celebrate and promote Highland culture to audiences coming from far and wide. We are delighted to be able to put on Blas Festival this year, once again, to showcase and celebrate our homegrown talent.”

Shona MacLennan, Ceannard, Bòrd na Gàidhlig, said “Bòrd na Gàidhlig is delighted that Fèisean nan Gàidheal has been successful in ensuring that the much-valued Blàs festival is running again this year. The high quality and range of events in the progamme promote a very positive message about the Gaelic language and culture. We know that the arts are a key driver in attracting people to learn Gaelic and in strengthening its use and Blàs, along with other festivals, add significantly to Scotland’s culture and its attractiveness as a country.”

Councillor Alister Mackinnon, Chair of the Gaelic Strategy and Implementation Group and Chair of Corporate Resources, Highland Council, said: “The Highland Council has supported the Blas Festival since its inception 14 years ago. The Blas programme is educational and entertaining especially as we celebrate the Year of Indigenous Languages, and includes events from Kyleakin to Lochinver and Gairloch to Strathy on the North Coast”.

The full programme of events can be found at www.blas-festival.com along with details of how to purchase tickets.

————————————————-
Tha an 15mh Fèis bhliadhnail Blas a’ nochdadh prògram de thachartasan ciùil Gàidhealach 
 
Thig fèis chiuìl Ghàidhealach na bliadhna-sa  gu crìch oidhche Fhèill Anndrais
 
18mh Damhair 2019, Tha prògram Fèis bhliadhnail Blas ga fhoillseachadh an-diugh is e a’ nochdadh taghadh farsaing de luchd-ciùil à Alba is thall thairis airson fèis chiùil Ghàidhlig na bliadhna-sa a bhios a’ gabhail aite an ath-mhìos ann an tallachan air feadh na Gàidhealtachd.
 
Tha Blas ga chur air dòigh le Fèisean nan Gàidheal ann an co-bhoinn le Comhairle na Gàidhealtachd agus bidh i a’ gabhail àite eadar 22-30 Samhain, a’ tighinn gu crìch le caochladh thachartasan air feadh na Gàidhealtachd airson oidhche na Fèill Anndrais a chomharrachadh. Tha i an dùil cultar na Gàidhlig agus saoghal beothail ceòl dualchasach Albannach a chomharrachadh ann an 8 làithean de chonsairtean, de chèilidhean is de sheiseanan-obrach ann an àiteachan air feadh a’ chinn a tuath is nan eilean. 
 
Ann am prògram sa bheil ann an da-rìreadh rudeigin do shean is òg, a bharrachd air na prìomh chonsairtean is cèilidhean, bidh cuideachd cèilidhean ann tron latha, sreath òraidean air òrain agus prògram sònraichte do sgoiltean far an tadhail cuid den luchd-ciùil air sgoiltean ionadail a chluich is a dhèanamh sheiseanan-obrach.

Am measg na bhios aig Blas na bliadhna-sa, a bhios a’ gabhail àite bhon Agaidh Mhòr gu Barraigh, bidh an còmhlan aig Gary Innes, Raibeart MacDhonnchaidh is Ros MacUilleim bho Thidelines, Iain MacPhàrlain is Ingrid NicEanraig, oidhche air leth de phìobaireachd ann an Taigh a’ Bhaile ann an Inbhir Nis agus an triùir nuadh-dhualchasach, Project Smok. Mar as àbhaist bidh cluicheadairean air leth againn bho thall thairis. Bidh brod nam fìdhlearan is nan dannsairean à Ceap Breatann, na peathraichean Dawn is Margie Pheutan, air beulaibh luchd-coimhead ann an Geàrrloch, an Ruigh Solais, an Ulabul agus san Drochaid Ruaidh, ri taobh an triuir sheinneadairean Sian agus a’ bhana-sheinneadair Caitlìn NicAonghais.

Am-bliadhna chìthear dà cho-thachartas air leth. Cuiridh Blas agus Fèis nan Tallachan Beaga consairtean air ann an Caol Àcainn agus san Aodann Bhàn le sar-thaghadh de luchd-ciùil, nam measg Dòmhnall Seathach bho Chapercaillie, am fìdhlear Donnchadh Siosal, am fear ioma-ionnstramaideach a bhios a dèanamh cèol ùr, Hamish Napier à Baile nan Granndach agus fear-glèidhidh Duais BBC Young Folk, am pìobaire uilleann, Iarlath MacEanraig. Ann an Inbhir Nis gabhaidh an sàr-chòmhlan eileagtronaigeach Ceilteach, Niteworks, a chluinntinn san Ironworks, rud a tha na chom-pàirteachas eadar 432 agus Fèis Blas.

Ann an cleachdadh a tha gu math stèidhichte ann am Blas a-nis, thèid trì co-làithean breith a chomharrachadh air an t-seann dòigh Ghàidhealaich am-bliadhna le taghadh sgoinneil de shar-aoighean ciùil. Bidh Seonaidh Beag MacMhaoilein a’ comharrachadh ceithir fichead bliadhna ri taobh Dhonaidh MhicLeòid a bhios 90 am-bliadhna.  Còmhla ris na Leòdhasaich san Lanntair ann an Steòrnabhagh bidh na seinneadairean, Caitlìn NicAonghais agus Iain MacAoidh, Ailean MacEanraig, buill de Chòmhlan Phìobairean Leòdhais agus aoighean sònraichte eile. Cuideachd a’ comharrachadh ceithir fichead bliadhna bidh Criosaidh Dhòmhnallach à Barraigh, no Criosaidh Deanaidh mar as fheàrr as aithne dhi, agus na cuideachd bidh Màiri Anna NicUalraig, Ailean Dòmhnallach, Alasdair MacIlleBhàin, Còisir Ghàidhlig Bharraigh agus Rìgh nan Cèilidhean, Feargaidh Dòmhnallach,  ann an Talla a’ Bhagh a Tuath ann am Barraigh.

A’ cur an cèill an cuid saothrach ann an Canada an-dràsta, nochdaidh Fuaran air an àrd-ùrlar airson toradh na h-obrach a rinn iad o chionn ghoirid a shealltainn. ‘S e a tha ann am Fuaran ach iomairt dualchais stèidhichte le Fèisean nan Gàidheal airson ginealach ùr de sheinneadairean òga Gàidhealach a bhrosnachadh a bhith a’ rannsachadh is a’ cruinneachadh òrain Ghàidhlig sa cheàrnaidh aca fhèin, agus seinnidh iad còmhla ris a’ bhana-sheinneadair is a’ bhana-phìobaire, Rona Lightfoot, agus a’ bhana-sheinneadair,  Mairead Stiùbhart, a chuidich le chèile na seinneadairean òga le an cuid rannsachaidh.
 
Thuirt Ceannard Fèisean nan Gàidheal, Art Cormaig: “Tha Fèis Blas air a dhol na thachartas cudromach ann am mìosachan choimhearsnachdan air feadh na Gàidhealtachd is nan Eilean bho chuireadh air chois i ann an 2005. Tha prògram na bliadhna-sa mar an ceudna agus le a cuid chonsairtean is cèilidhean comharraichidh agus brosnaichidh cultar Gàidhealach do luchd-èisteachd fad is farsaing. Tha sinn air ar doìgh glan gur urrainn dhuinn Fèis Blas a chur air a-rithist am bliadhna, aon uair eile, airson an tàlant a dh’fhàs an seo fhèin a shealltainn is a chomharrachadh.”
 
Chuir Shona NicIllFhinnein, bho Bhòrd na Gàidhlig ris: “Tha Bòrd na Gàidhlig toilichte gun deach aig Fèisean nan Gàidheal air dèanamh cinnteach gu bheil an Fhèis luachmhor a tha ann am Blas a’ dol a-rithist am bliadhna-sa. Tha inbhe àrd is farsaingeachd tachartasan a’ phrògraim a’ sgaoileadh deagh theachdaireachd mu chànain is cultar na Gàidhlig. Tha fhios againn gu bheil an ealain na prìomh-adhbhar air daoine a tharraing a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig is gu bheil i a’ neartachadh bruidhinn na cànain agus gu bheil Blas agus fèisean eile a’ cur gu mòr ri cultar na h-Alba agus a’ tarraing dhaoine thuice.
 
Thuirt an Comhairliche Alasdair MacFhionghain, Cathraiche Buidheann Ro-innleachd agus Cur an Gnìomh na Gàidhlig agus Cathraiche an Stòrais Chorparra aig Comhairle na Gàidhealtachd: “Tha Comhairle na Gàidhealtachd air taic a chumail ri Fèis Blas bho thòisich i 14 bliadhna air ais. ‘S e goireas foghlaim a tha ann am prògram Blas agus tha i na fearas-cuideachd gu h-àraidh is sinn a’ comharrachadh Bliadhna nan Cànan Dùthchasach. Tha i a’ toirt a-steach thachartasan bho Chaol Àcainn gu Loch nan Inbhir agus Geàrrloch gu Srathaidh ann an Dùthaich MhicAoidh.”  
 
Gheibhear làn-phrògram nan tachartasan aig www.blas-festival.com còmhla ri fiosrachadh air mar a ghabhas tiocaidean a cheannach.