Events Across ScotlandLooking for a weekly dance class to get involved with or just fancy an evening of storytelling or music? Traditional Arts and Culture Scotland’s networks in story, song and dance are hosting events and sessions the length and breadth of Scotland – have a look below for traditional arts events in your area.

Tales of the Fianna & Other Gaelic Heroes (for Fluent Gaelic Speakers)

Moniack Mhor, Kiltarlity, Inverness-shire, IV4 7HT
Sunday 3rd March

AIRSON FEADHAINN A THA FILEANTA ANN AN GÀIDHLIG Bidh a’ bhùth-obrach seo air a cumail ann an Gàidhlig a-mhàin. Bheirear sùil air cuid de sgeulachdan na Fèinne agus seann charactaran gaisgeil eile, mar a nochdas iad ann am beul-aithris Gàidhealtachd na h-Alba. Bithear a’ coimhead air tùsan sgeulachdan agus mar a ghabhas ceanglaichean a dhèanamh … Continued

View Event