News

Seachdain na Gàidhlig Logo

Edinburgh Gaelic Festival 2017 – Programme Live

Seachdain na Gàidhlig 3-10 Samhain

A’ dèanamh fèill air àite agus coimhearsnachd na Gàidhlig ann an Dùn Èideann.

Chaidh Seachdain na Gàidhlig a stèidheachadh le Oilthigh Dhùn Èideann ann an 2014, ach às dèidh dà sheachdain shoirbheachail, chaidh aontachadh gum bu chòir do Sheachdain na Gàidhlig a bhuntainn do Dhùn Èideann air fad. A’ tòiseachadh am bliadhna, tha Seachdain na Gàidhlig air a ruith le comataidh saor-thoileach, le taic bho Oifigear Gàidhlig Oilthigh Dhùn Èideann agus Oifigear Gàidhlig Iomairt Dhùn Èideann. Tha Seachdain na Gàidhlig a’ dèanamh fèill air àite na Gàidhlig agus coimhearsnachd na Gàidhlig ann an Dùn Èideann.

A’ Oilthigh Dhùn Èideann, Aonadh Oileanach Oilthigh Dhùn Èideann (EUSA) agus Seachdain na Gàidhlig a’ cur àite Gàidhlig air dòigh tro Seachdain na Gàidhlig 2017. Bho 4-10mh na Samhna, bidh àite fa leth airson na Gàidhlig anns a’ chafaidh/bàr aig a’ Phleasance bho 11m-9f gach latha.

Edinburgh Gaelic Festival 3-10 November

A festival celebrating Gaelic’s place and community in Edinburgh.

Seachdain na Gàidhlig was first run by the University of Edinburgh in 2014, but after two successful SnaG’s, in Spring and Autumn 2014, it was agreed that Seachdain na Gàidhlig should belong to all of Edinburgh. Seachdain na Gàidhlig is now a city-wide festival run by a committee of volunteers, with support from the University of Edinburgh’s Gaelic Officer and the Iomairt Dhùn Èideann Gaelic Officer. Seachdain na Gàidhlig is a celebration of Edinburgh’s Gaelic community and Gaelic’s place in the capital city.

The University of Edinburgh, Edinburgh University Students Association (EUSA) and the Edinburgh Gaelic Festival will be offering a designated Gaelic space at the Pleasance through the Edinburgh Gaelic Festival 2017. From 4-10th November, there will be a separate space for Gaelic in the EUSA café at the Pleasance from 11am-9pm every day.

The Scottish Storytelling Centre is delighted to host four fantastic events, with storytelling, theatre and a talk.

 

Bidh ceithir tachartasan sgoinneal aig Ionad Sgeulachdan na h-Alba, le sgeulachdas, dràma agus òraid.

 

 

 

Iseabail Nic an t-SagairtCearcall Chaluim 2017
Friday 3 November | 7pm | £5

’S ann le tachartas ùr togarrach – Cearcall Chaluim 2017 – a chuireas Bothan, an co-bhonn le Iomairt Ghàidhlig Dhùn Èideann, Seachdain na Gàidhlig gu dol am bliadhna. Mar urram do Chalum Chamshron nach maireann, a bha a’ fuireach an Dùn Èideann fad mòran bhliadhnachan, bheir a’ Bhan-Ìleach, Iseabail Nic an t-Sagairt, dhuinn òraid phoblach sa Ghàidhlig: ‘Dè cho saor ’s a tha sinn an-diugh?’ An dèidh na h-òraid, gheibhear glainne fìon’ is cothrom faighinn a-staigh an asgaidh gu Bothan sònraichte le Gary West is caraidean sa Chanonsgait bho 2030.

Bothan, in partnership with Iomairt Ghàidhlig Dhùn Èideann, will open this year’s Seachdain na Gàidhlig with a stimulating new event – Cearcall Chaluim 2017.

In honour of the late Calum Cameron, who lived for many years in Edinburgh, Iseabail Mactaggart from Islay will deliver a public lecture in Gaelic ‘How free are we today?’ A simultaneous audio translation in English will be available. There will be a wine reception afterwards and all those attending will also enjoy free entry to a special ‘Bothan’ with Gary West and friends in The Canons Gait Bar from 8.30pm.

This event will feature a real time translation from Gaelic to English for non-Gaelic speakers

Tickets

Ariel KillickBig Gaelic Beasties
Saturday 4 November | 11am | £6

Sgeulachadh & spòrs dà-chànanach, eadar-ghnìomhach le Biastagan Mòra à beul-aithris traidiseanta na Gàidhlig. Gabh pàirt ann an dàna-thuras mìorbhaileach tro Ghlinn na Gàidhealtachd is ar gaisgich a’ feuchainn am pàrantan a shàbhaladh bho ghreim Fhuamhaire nan Còig Cheann & iad a’ coinneachadh le Each-Uisge, Rìgh nan Dobhar agus barrachd!

Bilingual, immersive, interactive fun with Big Beasties from traditional Gaelic storytelling lore. Take part in a rambunctious adventure through the Highland Glens, as our heroes set out to save their parents from the grip of the Five-Headed Giant, meeting a Kelpie, the Otter King and more!

Tickets

Midsummer Aisling Oidhche Meadhan Samhraidh / Midsummer Night’s Dream
Thursday 9 November | 7.30pm | £10 (£5)

’S e oidhche meadhan an t-samhraidh a th’ ann, agus gun teagamh tha sgeul ri innse. Eadar am blàr a tha a’ dol eadar Rìgh is Banrigh nan sìdhichean, na leannain air chall sa choille and na cleasaichean gun dreuchd a tha a’ ruith thairis air an dealbh-chluich fhèin, tha amadanachd gu leòr ri faighinn san sgeul ainmeil èibhinn seo le Shakespeare air a chur dhan Ghàidhlig.

It’s midsummer night and there’s definitely a tale to tell. What with the war between the King and Queen of the fairies, the lovers lost in the woods and the amateur actors rehearsing their play – there is some buffoonery to be had in this famously funny Shakespeare tale in Gaelic.

Tickets

Special ticket offer
Attend this performance and TOGAIL NÀISEAN / BUILDING A NATION for the special price of £15. Please call 0131 556 9579 to book this offer.

Building a NationTogail Nàisean / Building A Nation
Thursday 9 November | 9pm | £10 (£8)

Tha bàrd a dh’ionnsaich a’ Ghàidhlig, Martin O’Connor, a’ cur Building a Nation air àrd-ùrlar le cainnt is fuaim. Tha dualchas Albais gnìomhachais Ghlaschu gu domhainn ann fhèin, is tha e a’ rannsachadh a dhàimh phearsanta ris a’ ghuth, ri blas is ri dualchainnt, is a’ rùrach airson nam faclan a chailleas sinn nuair a thèid sinn on fhearann chun a’ bhaile mhòir, na faclan a chailleas sinn nuair a sguabar gnìomhachas air falbh à àite, is na faclan a chailleas sinn nuair a thèid air sgaradh o ar n ionannachd chultarach fhèin.

Building a Nation is a spoken word and sound performance by poet and Gaelic learner Martin O’Connor. Steeped in the industrial voice of his own Glaswegian Scots, he explores the personal relationship with voice, accent and dialect and unearths the words we lose when we leave the land for the city, the words we lose when a place is swept by deindustrialization, and the words we lose when we are disconnected from our cultural identity.

Tickets

Special ticket offer
Attend this performance and AISLING OIDHCHE MEADHAN SAMHRAIDH / MIDSUMMER NIGHT’S DREAM for the special price of £15. Please call 0131 556 9579 to book this offer.

For further information on the Festival, visit www.edinburghgaelicfestival.com