News

Opportunity for Young Gaelic Speaking Artistes

Cothrom do luchd-ealain òga Albannach
Luchd-ciùil
Seinneadairean
Sgeulaichean

Tha Sabhal Mòr Ostaig & An Lòchran a’ sireadh luchd-ealain Albannach gus pàirt a ghabhail ann am pròiseact eadar Èirinn & Alba, ag obair le buidheann òga ann an Èirinn airson taisbeanadh a chur ri chèile airson cuairt.
’S e cothrom iongantach a tha seo do luchd-ealain òga, agus gheibh sibh cothrom a bhith ag obair le proifeasantaich ann an Èirinn agus Alba.

Feumalachdan:

 • Aois 18-25
 • A’  fuireach ann an Alba
 • Fileanta sa Ghàidhlig
 • Comasach air ceòl, seinn, sgeulachdan innse no seòrsa ealain eile, no measgachadh dhiubh seo
 • Saor airson ùine leasachaidh ann an Èirinn anns an Lùnastal 2016
 • Saor airson taisbeanaidhean anns an t-Sultain 2016

Bidh cosgaisean an turais agus cuairt air am pàigheadh dhuibh agus bidh tuarastal beag do gach neach-ealain cuideachd.
 
Feumaidh sibh fios a chur ro 5f Diardaoin 21/7/16, le fiosrachadh mu ur deidhinn agus carson a tha sibh airson pàirt a ghabhail anns a’ phròiseact, agus cuin a tha sibh saor tron Lùnastal agus Sultain 2016. Cuir fios ro-làimh le ceistean sam bith.
 
Cuiribh fios gu:
 
Kath NicLeòid, Sabhal Mòr Ostaig: kl.smo@uhi.ac.uk
no Shona Masson, An Lòchran: shona@anlochran.com
 
Opportunity for young Scottish performers
Musicians
Singers
Storytellers

Sabhal Mòr Ostaig & An Lòchran are seeking young Scottish performers to take part in a project between Scotland and Ireland in summer 2016. You will work with a group of fellow young people in Ireland to produce a performance for tour.
You will gain valuable experience of producing and performing with guidance from professionals in Scotland and Ireland.

You must be:

 • Aged 18-25
 • Resident in Scotland
 • Fluent in Scottish Gaelic
 • An able musician, singer, storyteller, actor or combination of these.
 • Free for performance development in Ireland in August 2016
 • Free for performances in September 2016

Expenses for trips to Ireland and performances will be covered and each performer will receive a small stipend for taking part.

Apply by 5pm on Thursday 21/7/16, with information about yourself and why you would like to take part, as well as details of your availability through August and September 2016. Please get in touch in advance if you have any questions.

Contact:
Kath MacLeod, Sabhal Mòr Ostaig: kl.smo@uhi.ac.uk
or Shona Masson, An Lòchran: shona@anlochran.com