News

download.jpg

TASGADH: Reminder that funds are available for the traditional arts

The organisation administering a new fund launched to offer grants for Scottish Traditional Arts is issuing a reminder that the first deadline for applications – 3 July – is getting closer.  
 
The fund – Tasgadh – is devolved from Creative Scotland, managed by Fèisean nan Gàidheal and available to provide support for traditional artists and organisations to create, perform, tour and showcase work.  Professional development applications can also be supported though the fund.
 
Fèisean nan Gàidheal Chief Executive, Arthur Cormack, said: “While Creative Scotland continues to support traditional arts directly and will deal with larger projects through other routes, it is important that there is access to small grants which are relatively light touch and offer a fast decision.  We are delighted to be working with Creative Scotland to provide that kind of support for Scottish traditional music, dance and storytelling and expect a high level of uptake for the funds.  We’d like to remind potential applicants that the first round of applications will close on 3 July.”
 
The fund is now open with three deadline dates for applications during 2015-16, the first of those being 3 July 2015.  Guidelines and applications are available at feisean.org/tasgadh.
 
A’ CUR STÒRAS ÙR NAN EALAN TRAIDISEANTA AN CUIMHNE DHAOINE 
Tha am buidheann a bhios a’ ruith stòras ùr a’ tairgse thabhartasan do na h-Ealain Traidiseanta an Alba airson a chur an cuimhne dhaoine gu bheil ceann-latha airson iarrtasan – 3mh Iuchar – a’ teannadh dlùth.
 
Tha an stòras – Tasgadh – air a leigeil a-mach bho Alba Chruthachail, agus bidh e fo stiùir Fèisean nan Gàidheal.  Gheibhear taic bhon stòras airson cuideachadh a thabhann do luchd-ealain ag obair gu traidiseanta son a bhith a’ cruthachadh, a’ lìbhrigeadh, a’ siubhal no a’ taisbeanadh an cuid obrach.  Tha taic cuideachd ri fhaotainn bhon stòras airson leasachaidhean proifeiseanta.
 
Thuirt Ceannard Fèisean nan Gàidheal, Art MacCarmaig:  “Aig an aon àm sa tha Alba Chruthachail a’ leantainn le bhith a’ cumail taic dìreach ri na h-ealain traidiseanta agus a’ dèiligeadh ri pròiseactan mòra ann an dòighean eile, tha e cudromach gu bheil slighe ann gu suimean-taice beaga a tha nas aotrama agus gan sgaoileadh nas luaithe.  Tha sinn air leth toilichte a bhith ag obair còmhla ri Alba Chruthachail ann a bhith a’ tairgse leithid de thaic do cheòl traidiseanta an Alba, do dhannsa agus sgeulaichean.  Tha dùil againn gum bi fèill mhòr air an stòras.  Bu mhath leam a’ cur an cuimhne dhaoine gu bheil ceann-latha airson a’ chiad chuibhreann de dh’iarrtasan a’ tighinn faisg agus 3mh Iuchar air fàire.”
 
Tha an stòras fosgailte le trì cinn-latha airson tagraidhean ann an 2015-16, a’ chiad tè dhiubh sin air 3 Iuchar 2015.  Gheibhear stiùireadh agus foirmean tagraidh aig feisean.org/tasgadh.