News

logo.png

Traditional Arts small grants fund

Bidh Fèisean nan Gàidheal a’ ruith sgeama thabhartasan às leth Alba Chruthachail air a’ bhliadhna a tha romhainn. Bidh seo gu sònraichte ag amas air suimeannan beaga a thoirt do dhaoine agus do bhuidhnean an sàs anns an h-ealain thraidiseanta agus gheibhear barrachd fiosrachaidh air làrach lìn Fèisean nan Gàidheal aon uair ‘s gun tèid a chur gu seòl a dh’aithghearr.

Fèisean nan Gàidheal is pleased to be operating a Traditional Arts Small Grants scheme on behalf of, and with funding from, Creative Scotland. Details will be available on Fèisean nan Gàidheal’s website and in social media once it is launched. The scheme will complement Creative Scotland’s own Open Project Funding and will support traditional artists and related organisations to create, tour and present work as well as professional development projects. Fèisean nan Gàidheal will appoint a panel of advisers who will make decisions on the applications and will publish details of all successful projects on its website, as well as some case studies.