Trad Events

Fèis Ìle agus Dhùira

Fèis Ìle agus Dhùira

islay and jura from wednesday 19th february 2014

Thèid Fèis Òigridh Ìle is Dhiùa a chumail eadar 19-21 Gearran 2014 aig Àrd-Sgoil Ìle.

Tha taghadh farsaing de chuspairean ri fhaighinn airson clann eadar 8-18 bliadhna a dh’ aois. Nam measg Seinn, Bogsa, Drumaireachd, Fidheall, Dràma, Giotàr, Meur-chlàr, Dannsa-ceum, Gàidhlig, Pìob/Feadan, Clàrsach is Fìdeag.

Gheibhear foirm iarrtais agus tuilleadh fiosrachaidh aig taobh na duilleige.

Tha an Fhèis a ruith clasaichean seachdaineach le taghadh farsaing de chuspairean. Airson tuilleadh fiosrachaidh cuiribh fios gu Alasdair MacIllÌosa – 01496 810 766 no [email protected]

Fèis Òigridh Ìle is Dhiùra will be held between 19-21 February 2014 at Islay High School.

There will be a wide range of subjects on offer including; Gaelic song, Accordion, Drumming, Fiddle, Drama, Guitar, Keyboard, Step-dance, Gaelic, Pipes/Chanter, Clàrsach and Whistle.

An application form and further information is available at the side of the page.

The Fèis also runs a series of weekly classes, offering a wide choice of tuition. For more information about these classes contact Alasdair Gillies – 01496 810766 or on [email protected]