Trad Events

Gaelic Song Day | Latha nan Òran

Gaelic Song Day | Latha nan Òran

Tha sinn toilichte a ràdh gum bi an dàrna ‘Latha nan Òran’ aig Oilthigh Dhùn Èideann a’ gabhail àite a dh’aithgheàrr, le aoigh sònraichte, Griogair Labhruidh. ‘S e cuspair an latha am bliadhna Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir. 

Bidh fiosrachadh mu Dhonnchaidh Bhàin agus òrain Dhonnchaidh Bhàin rin cluinntinn, agus bidh buth-obrach agus seisean ann. Bidh cofaidh agus biadh rim faighinn air an latha. Cosgaidh an latha £3.
RSVP gu [email protected] (gus am bi fios againn air àireamhan airson bìdh)

 

11.00 – 17.00, Disathairne 7 Gearran, Project Room 50 Ceàrnag Sheòrais (1d làr)

We are pleased to announce that the University of Edinburgh’s second Gaelic Song Day will take place soon, with special guest Griogair Labhruidh. The theme this year is Duncan Ban Macintyre.

The day will include information about Duncan Ban, Duncan Ban songs, a workshop, and a session. Coffee and lunch will be provided on the day. The cost is £3.
RSVP to [email protected] (for catering numbers)

 

11.00-17.00, Saturday 7 February, Project Room 50 George Square (1st floor)