Trad Events

Gaelic Song Day

Gaelic Song Day

Tha sinn toilichte a ràdh gum bi Gillebrìde MacIllemhaoil còmhla rinn mar aoigh sònraichte airson Latha nan Òran 2016. ‘S e an cuspair am bliadhna ‘Òrain Uibhist agus seinn ann an Uibhist’. 

Thigibh ann airson ionnsachadh mu dheidhinn òrain Gàidhlig, seinn, òran a chluinntinn sàr-sheinneadar agus pàirt a ghabhail ann am bùithtean-obrach seinn. Thoir leibh ur n-òrain fhèin airson sèisean aig deireadh an latha.

‘S ann tro mheadhan na Beurla a bhios a’ mhòr-chuid den latha, le cuid Gàidhlig. 

Leigibh fios thugainn airson àite a chlàradh ([email protected]).

Disathairne 6 dhen Ghearran, 11m – 4f .  £6 (£4 oileanaich)

Bidh teatha, cofaidh agus greim bìdh aig àm lòin.

Gillebrìde MacMillan Music: http://www.gillebride.com/

—————————————————————————-

We are pleased to announce that Gillebrìde MacMillan will be joining us as our special guest for Gaelic Song Day 2016. This year’s theme is ‘Uist Songs and Singing in Uist’.

Come along to learn about Gaelic song, to sing, to hear songs from a highly accomplished singer and take part in song workshops. Bring your own songs to take part in a session to round off the day.

The majority of the day will be through the medium of English, with some Gaelic.

Please be in touch to reserve a place ([email protected]).

 

Saturday 6 February, 11am – 4pm . £6 (£4 students)

Tea, cofaidh and a light lunch will be provided.

Gillebrìde MacMillan Music: http://www.gillebride.com/