Trad Events

Seisean-seinn / Gaelic Song Session @ Merchant City Festival

naafclogo.gif

Seisean-seinn / Gaelic Song Session @ Merchant City Festival

Tha An Lòchran agus Glaschu Beò uabhasach toilichte fàilte a chur oirbh airson Cearcall Seinn còmhla ri na seinneadairean cliùiteach Gillebrìde MacIlleMhaoil agus Alasdair MacIlleBhàin.

Tha fàilte chridheil oirbh uile a thighinn is òran a ghabhail, seinn anns na sèistean no dìreach èisteachd.

Bidh muinntir Dear Green Coffee ann le cofaidh, tì agus cèicichean.

Thig còmhla rinn airson cothrom òrain Gàidhlig a sheinn còmhla aig Fèis Baile na Marsantachd 2016.

An Lòchran agus Glasgow Life Gaelic Arts are delighted to welcome you to an informal Gaelic singing circle at this year’s Merchant City Festival.

Join hosts Gillebrìde MacMillan and Alasdair Whyte and join in the singing or listen to an afternoon of Gaelic song.

All welcome, and Dear Green Coffee will be there with their fantastic pop-up stall selling tea, coffee and more.