News

Bord na Gaidhlig

Two Gaelic Funding Opportunities

TAIC FREUMHAN COIMHEARSNACHD 2016-17

A bheil ùidh agaibh beagan taic fhaighinn airson Gàidhlig a bhrosnachadh san sgìre agaibh?

Tha an sgeama taic-airgid Taic Freumhan Coimhearsnachd aig Bòrd na Gàidhlig fosgailte a-nis do dh’iarrtasan ùra, gus cuideachadh pròiseactan a bhios a’ brosnachadh agus a’ meudachadh togail agus cleachdadh na Gàidhlig.  Gheibhear barrachd fiosrachaidh agus foirm iarrtais air làrach-lìn Bhòrd na Gàidhlig no cuiribh fòn gu 01463 225454, no post-dealain gu tabhartas@gaidhlig.org.uk.  ’S e  Diluain 8 Gearran 2016 an latha mu dheireadh airson tagradh a chur a-steach.  

Are you interested in receiving some support to encourage the use of Gaelic in your area?

Bòrd na Gàidhlig’s funding scheme Taic Freumhan Coimhearsnachd is now open to new applications, to assist projects which will encourage and increase the learning and usage of Gaelic.  Further information and application forms are now available via the Bòrd na Gàidhlig website or by calling 01463 225454, or email tabhartas@gaidhlig.org.uk.  The closing date for applications is Monday 8th February 2016

 

 COLMCILLE 2016-17

Tha an sgeama taic-airgid Colmcille 2016-17 a-nis fosgailte airson iarrtasan ùra cuideachd.  Bidh an sgeama fosgailte gu 5f air Diluain 8 Gearran 2016.  Tha an Stiùireadh do Thagraichean agus foirm iarrtais ri fhaighinn air làrach-lìn Bhòrd na Gàidhlig no cuiribh fòn gu 01463 225454, no post-dealain gu colmcille@gaidhlig.org.uk

The Colmcille Fund 2016-17 is also now open to new applications.  The bidding round will remain open until 5pm on Monday 8thFebruary 2016.  Guidelines for Applicants and the application form can be downloaded from the Bòrd na Gàidhlig website at or to receive a copy please phone 01463 225454, or email colmcille@gaidhlig.org.uk

 

Guidance on Gaelic Education

Suggestions are being sought on Guidance on Gaelic Education.  For more information and to submit your views, please visit:

www.gaidhlig.org.uk/bord/en/guidance-on-gaelic-education/